blogoslawienstwo dzieci

W CEG dzieci traktujemy jako dar Boga. Rozumiemy przy tym, że istotą rodzicielstwa jest sprawowanie opieki nad powierzoną nam przez Stwórcę nową istotą ludzką. Naszą najważniejszą odpowiedzialnością jest ukierunkować dzieci tak, aby doszły do osobistej wiary w Boga, doświadczyły zbawienia w Jezusie i powierzyły Jemu swoje życie. Ponieważ z Ewangelii wynika, że chrzest wodny powinien być wynikiem osobistej decyzji, nie praktykujemy chrztu niemowląt. Wierzymy, że dzieci są poświęcone przez wpływ wiary rodziców.

1 List do Koryntian rozdz. 7 wiersz 14:

Albowiem mąż poganin uświęcony jest przez żonę i żona poganka uświęcona jest przez wierzącego męża; inaczej dzieci wasze byłyby nieczyste, a tak są święte."

W Nowym Testamencie nie ma ustanowionego obrzędu kościelnego dotyczącego dzieci. Wzorując się jednak na Starym Testamencie, w którym znajduje się zwyczaj uroczystego poświęcania ich Bogu, praktykujemy modlitwę kościoła o błogosławieństwo dla nich. Modlitwa taka odbywa się w czasie nabożeństwa i posiada podwójne znaczenie:

  1. Jest powierzeniem dziecka Bogu, aby czuwał nad Jego rozwojem w każdej sferze.
  2. Jest prośbą o mądrość dla rodziców, aby wychowali je zgodnie z Bożą wolą.

Ewangelia Łukasza rozdz. 2 wiersze 22-23 i 39-40
22. A gdy minęły dni oczyszczenia ich według zakonu Mojżeszowego, przywiedli je do Jerozolimy, aby je stawić przed Panem,
23. Jak napisano w zakonie Pańskim, iż: Każdy pierworodny syn będzie poświęcony Panu,
39. A gdy wykonali wszystko według zakonu Pańskiego, wrócili do Galilei, do miasta swego Nazaretu.
40. A dziecię rosło i nabierało sił, było pełne mądrości, i łaska Boża była nad nim.