Śmierć jest wpisana w obecny porządek rzeczy. W związku z tym pogrzeby są też częścią obrzędów jakie istnieją w Centrum Ewangelii Głogów.

Nabożeństwa żałobne jakie odprawiamy w czasie pogrzebu nie są tym samym co msza za zmarłych. Z Ewangelii jasno wynika, że o wieczności człowieka decyduje jego stosunek do Jezusa w czasie ziemskiego życia.

Ewangelia Jana rozdz. 3 wiersz 18:

"Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego."

rozdz.3 wiersz 36:

"Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim."

rozdz. 5 wiersz 24:

"Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu,
który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do żywota."

Biblia stwierdza, że po śmierci nie ma jakiegoś przejściowego stanu jak czyściec gdzie można odpokutować za swoje grzechy. Człowiek po śmierci idzie do miejsca swojego przeznaczenia, które jest uzależnione od tego czy przyjął zbawienie Jezusa czy je odrzucił.

List do Hebrajczyków rozdz. 9 wiersz 27:

"A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd"

Na nabożeństwo żałobne składa się śpiewanie stosownych pieśni, wspomnienie o zmarłej osobie, modlitwy i biblijne kazanie.

Celem modlitw jest dziękczynienie Bogu za życie zmarłego. Wyrażamy swoją wdzięczność za to jakim darem była ta osoba dla ludzi wśród których żyła. Modlimy się też o pocieszenie Ducha Św. dla osób które znajdują się w żałobie po zmarłym.

W kazaniu zwracamy się do osób uczestniczących w pogrzebie, aby uświadomić im powszechność i nieuchronność śmierci. Przedstawiamy biblijną perspektywę wieczności na którą składa się wieczne zbawienie i wieczne potępienie. W tym wszystkim naszą motywacją jest pokazać nadzieję jaka jest w Jezusie Chrystusie: Jego powrót, zmartwychwstanie i pokonanie śmierci.

Naszą motywacją jest, aby ludzie z tego trudnego przeżycia jakim jest śmierć bliskiej osoby i pożegnanie z nią, wyszli pocieszeni, zachęceni do zaufania Jezusowi w sprawie swojego zbawienia i z perspektywą ostatecznego zwycięstwa jakie w Nim się znajduje.

1 List do Tesaloniczan rozdz. 4 wiersze 13-18

13. A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili, jak drudzy, którzy nie mają nadziei.
14. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z nim tych, którzy zasnęli.
15. A to wam mówimy na podstawie Słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli.
16. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie,
17. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem.
18. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy.

1 List do Koryntian rozdz.15 wiersz 26:

A jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć.