wieczerza

Wieczerza Pańska jest inną nazwą tego co bardziej znane jest jako Komunia. Określenie Wieczerza Pańska bierze się stąd, że Jezus ustanowił ją jako pamiątkę swojej śmierci w czasie spożywania żydowskiej wieczerzy paschalnej.

Ewangelia Łukasza rozdz. 22 wiersze 19-20:
19. I wziąwszy chleb, i podziękowawszy, łamał i dawał im, mówiąc: To jest ciało moje, które się za was daje; to czyńcie na pamiątkę moją.
20. Podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich, to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa.

Z lektury Pisma Świętego wyraźnie wynika, że jest wolą Jezusa aby chrześcijanie pielęgnowali ten zwyczaj. Apostoł Paweł, założyciel wielu kościołów w I wieku naszej ery, ustanawiał ten zwyczaj w nowo powstałych kościołach.

1 list ap. Pawła do Koryntian rozdz. 11 wiersze 23-26:
23. Albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb,
24. A podziękowawszy, złamał i rzekł: Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane; to czyńcie na pamiątkę moją.
25. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej; to czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją.
26. Albowiem, ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie.

W CEG Wieczerze Pańską obchodzimy w czasie nabożeństwa w ostatnią niedziele miesiąca. Uczestniczymy w niej spożywając chleb i wino. Przed przyjęciem Wieczerzy są czytane odpowiednie fragmenty Biblii a następnie odbywa się modlitwa błogosławiąca chleb i wino.

Nie wierzymy w przemianę chleba w ciało Jezusa ani w przemianę wina w Jego krew. Wierzymy natomiast w duchową obecność Jezusa w czasie tej uroczystości i w możliwość społeczności z Nim przez wiarę.

Udział w Wieczerzy Pańskiej ma następujące znaczenia.

 • Regularne upamiętnianie ofiary Jezusa na krzyżu za nasze grzechy
  ....to czyńcie na pamiątkę moją.(Łuk.22:19)

 • Wyrażenie Mu wdzięczności za zbawienie jakiego dokonał.
  Czym odpłacę Panu Za wszystkie dobrodziejstwa, które mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia I wzywać będę imienia Pana. (Ps. 116:12-13)

 • Sprawdzanie swojego duchowego stanu.
  Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije.(1 Kor. 11:28)

 • Potwierdzenie trwania w przymierzu z Nim.
  ...Ten kielich, to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa. (Łuk.22:20)

 • Demonstrowanie jedności z innymi wierzącymi.
  ... Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego?
  Ponieważ jest jeden chleb, my, ilu nas jest, stanowimy jedno ciało,
  wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba. (1 Kor. 10:16-17)

 • Ogłaszanie mocy krzyża.
  Albowiem, ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie... (1 Kor.11:26)

 • Proklamowanie Jego powtórnego przyjścia.
  ...aż przyjdzie(1 Kor.11:26)