Naszym celem jest:

Tworzyć wspólnotę pełną Ducha Św. miłości i wiary, która dociera z Ewangelią Królestwa do ludzi aby czynić ich uczniami Jezusa.

 

Wspólnotę taką budujemy w oparciu o trzy fundamentalne wartości wyrażone w motcie:

 Wzrastać w Bogu, Budować Kościół, Szukać Zagubionych.

 

Wzrastać w Bogu- osobisty rozwój wierzących.

Bożym przeznaczeniem dla każdego wierzącego jest osiągnięcie dojrzałości.

Efez. 4:13: Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej,

Dojrzałość osiągamy w procesie wzrostu. Naszym celem jest prowadzenie ludzi w następujących obszarach rozwoju.

 1. Wzrost w pełni Ducha Św.

 2. Wzrost w relacji z Bogiem.

 3. Wzrsot tożsamości w Chrystusie.

 4. Wzrost charakteru.

 

Budować kościół.

Kolejnym celem Bożym dla wierzącego jest zangażowanie w budowaniu lokalnej wspólnoty.

1 Piotr. 2:5: I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa.

Przygotowujemy wierzących do wypełnienia tego powołania ucząc ich funkcjonowania w następujących obszarach życia kościoła.

 1. Budowanie kościoła przez relację.

 2. Budowanie kościoła przez służbę.

 3. Budowanie kościoła przez ofiarność.

 4. Budowanie kościoła przez funkcjonowanie w małej grupie.

 

Szukać zagubionych – ewangelizacja.

Bożym celem dla każdego wierzącego jest uczestniczenie w wypełnieniu Wielkiego Nakazu Misyjnego.

Mat. 28:18-20: A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi.

19. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego,

20. Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.

Polecenie Jezusa rozpoczyna się od słowa idźcie. Zawarta jest w tym konieczność dotarcia do ludzi.

Uczymy wierzących następujących sposobów dotarcia do zagubiony

 1. Dotarcie przez modlitwę.

 2. Dotarcie przez relację.

 3. Dotarcie przez namaszczenie Ducha Św.

 4. Dotarcie przez wspólnotę.

 

Wierzymy, że jeżeli wierzący będą funkcjonować w tych trzech kluczowych sferach, owocem tego będzie silny, ciągle wzrastający kościół, wywierający wpływ na środowisko.

Przez wpływ na środowisko rozumiemy wzbudzenie przemiany w społeczeństwie, która jest wynikiem zmiany ludzkich serc przez moc Słowa Bożego i Ducha Św.